ค่านิยมขององค์กร: ยึดมั่นในคุณธรรม เชื่อมั่นในคุณภาพ มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ จุดเน้น จุดเน้นขององค์กร: ความรู้คู่ความดี เทคโนโลยีสู่สากล บนรากฐานความเป็นไทย