สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

 

E-Budget

Calendar

June 2023
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Smart Office

 

E-money sp.1

"เราจะก้าวไปด้วยกัน"

Login Form

สถิติ SINCE : Mar15,14

19663690
วันนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวมทั้งหมด
174303
174303
174303
19663690
หมายเลขไอพีของคุณคือ : 44.192.79.149
Server Time: 2023-06-02 11:55:59

♣ ผลงาน ฺBest Practice การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑
♣ ปฏิญญาเขตสุจริต
♣ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 รายงานผลการประเมินและติดตามการใช้คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
♣ แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
♣ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
     ♦ การมีส่วนร่วมของผูู้บริหาร ปี ๒๕๖๒
     ♦ การมีส่วนร่วมของผูู้บริหาร ปี ๒๕๖๓
     ♦ การมีส่วนร่วมของผูู้บริหาร ปี ๒๕๖๔
     ♦ การมีส่วนร่วมของผูู้บริหาร ปี ๒๕๖๕
♣ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
     ♦ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี ๒๕๖๒
     ♦ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี ๒๕๖๓ 
     ♦ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี ๒๕๖๔
     ♦ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี ๒๕๖๕

  

♣ ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ปี ๒๕๖๐
♣ ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ปี ๒๕๖๑
     - ภาพกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหารสถานศึกษา ปี ๒๕๖๑
     - ภาพกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตบุคลากรในหน่วยงาน ปี ๒๕๖๑
♣ ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
♣ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ปี ๒๕๖๕
♣ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ปี ๒๕๖๖

             

             

             

 

 

 

♣ คำสั่งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยง ปี ๒๕๖๑ 
♣ บันทึกเชิญประชุม ปี ๒๕๖๑
♣ รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง ปี ๒๕๖๑
♣ รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง ปี ๒๕๖๑
♣ บันทึกเสนอรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง ปี ๒๕๖๑

♣ คำสั่งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยง ปี ๒๕๖๒
♣ บันทึกเชิญประชุม ปี ๒๕๖๒
♣ รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง ปี ๒๕๖๒
♣ รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง ปี ๒๕๖๒
♣ บันทึกเสนอรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง ปี ๒๕๖๒
♣ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ปี ๒๕๖๒
♣ ผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

♣ รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง ปี ๒๕๖๓
♣ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ปี ๒๕๖๓

♣ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๔
♣ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ปี ๒๕๖๔

 

♣ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๕
♣ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ปี ๒๕๖๕

  

 

♣ คำสั่งคณะกรรมการจัดทำแผน ปี ๒๕๖๑
♣ บันทึกเชิญประชุม ปี ๒๕๖๑ 
♣ รายงานการประชุมจัดทำแผน ปี ๒๕๖๑
♣ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี ๒๕๖๑
♣ บันทึกเสนอรายงานจัดทำแผน ปี ๒๕๖๑
♣  บันทึกเสนอรายงานความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๑
♣  แบบรายงานความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๑
♣  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี ๒๕๖๑

♣ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี ๒๕๖๒
♣ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

♣ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี ๒๕๖๓
♣ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  รอบ ๖ เดือน 
♣ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

♣ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี ๒๕๖๔
♣ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน 
♣ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

♣ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี ๒๕๖๕
♣ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน 

 

 

 
♣ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรการ
♣ คำสั่งจัดทำประกาศ รายงาน กำกับติดตามมาตรการต่าง ๆ
♣ มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
♣ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
♣ รายงานการดำเนินงานมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
♣ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม
♣ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
♣ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
♣ มาตรการป้องกันการรับสินบน
♣ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
♣ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
♣ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
♣ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ต่อ) 
♣ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
♣ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
 

  

"เพลง งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70"

 

ขอบคุณแฟนเพจที่คลิก Like.เขตสุจริต สพป.สุพรรณบุรี เขต1

สำนักงานสีเขียว

รักสุพรรณสร้างเด็กดีศรีสุพรรณ

 

สายด่วน สารสนเทศ

   
     https://shorturl.asia/BQGH1

"เพลงหัวใจครูผู้ยิ่งใหญ่"

การกําจัดขยะอันตราย

การกําจัดขยะอันตราย สพป.สพ.1.

ครูสุพรรณบุรี เขต 1

เว็บไซต์หน่วยงาน

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik android rat duşakabin fiyatları hack forum fethiye escort bayan escort - vip elit escort hacklink güvenilir forex şirketleri dizi film izle deneme bonusuizmir escortsweet bonanzamarmaris escortHacklink satışı