Calendar

April 2021
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

Smart Office

 

E-money sp.1

Login Form

สถิติ SINCE : Mar15,14

16199738
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
3210
2149
17380
87128
93559
16199738
หมายเลขไอพีของคุณคือ : 18.205.38.159
Server Time: 2021-04-23 21:23:13

คลังภาพ

 

 
 
♣ ปฏิญญาเขตสุจริต
♣ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 รายงานผลการประเมินและติดตามการใช้คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
♣ แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
♣ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
     ♦ การมีส่วนร่วมของผูู้บริหาร ปี ๒๕๖๒
     ♦ การมีส่วนร่วมของผูู้บริหาร ปี ๒๕๖๓
♣ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
     ♦ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี ๒๕๖๒
     ♦ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี ๒๕๖๓

  

♣ ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ปี ๒๕๖๐
♣ ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ปี ๒๕๖๑
     - ภาพกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหารสถานศึกษา ปี ๒๕๖๑
     - ภาพกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตบุคลากรในหน่วยงาน ปี ๒๕๖๑
♣ ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ปี ๒๕๖๒
 

♣ คำสั่งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยง ปี ๒๕๖๑ 
♣ บันทึกเชิญประชุม ปี ๒๕๖๑
♣ รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง ปี ๒๕๖๑
♣ รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง ปี ๒๕๖๑
♣ บันทึกเสนอรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง ปี ๒๕๖๑

♣ คำสั่งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยง ปี ๒๕๖๒
♣ บันทึกเชิญประชุม ปี ๒๕๖๒
♣ รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง ปี ๒๕๖๒
♣ รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง ปี ๒๕๖๒
♣ บันทึกเสนอรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง ปี ๒๕๖๒
♣ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ปี ๒๕๖๒
♣ ผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

♣ รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง ปี ๒๕๖๓
♣ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ปี ๒๕๖๓

 

♣ คำสั่งคณะกรรมการจัดทำแผน ปี ๒๕๖๑
♣ บันทึกเชิญประชุม ปี ๒๕๖๑ 
♣ รายงานการประชุมจัดทำแผน ปี ๒๕๖๑
♣ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี ๒๕๖๑
♣ บันทึกเสนอรายงานจัดทำแผน ปี ๒๕๖๑
♣  บันทึกเสนอรายงานความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๑
♣  แบบรายงานความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๑
♣  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี ๒๕๖๑

♣ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี ๒๕๖๒
♣ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๒ 

 

♣ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี ๒๕๖๓
♣ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๓  รอบ ๖ เดือน 

  

 
♣ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรการ
♣ คำสั่งจัดทำประกาศ รายงาน กำกับติดตามมาตรการต่าง ๆ
♣ มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
♣ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
♣ รายงานการดำเนินงานมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
♣ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม
♣ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
♣ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
♣ มาตรการป้องกันการรับสินบน
♣ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
♣ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
♣ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
♣ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ต่อ)
 

  

เขตสุจริต สพป.สุพรรณบุรี เขต1

สำนักงานสีเขียว

"เพลงมาตรการป้องกันโควิด"

"เพลงองค์กรคุณธรรมต้นแบบ"

ขอบคุณแฟนเพจที่คลิก Like.ครูสุพรรณบุรี เขต 1

เว็บไซต์หน่วยงาน