สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

 

E-Budget

Calendar

March 2023
S M T W T F S
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Smart Office

 

E-money sp.1

"เราจะก้าวไปด้วยกัน"

Login Form

สถิติ SINCE : Mar15,14

19459017
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
4736
4809
32456
117361
91708
19459017
หมายเลขไอพีของคุณคือ : 3.226.122.122
Server Time: 2023-03-30 21:55:18

 
ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.๒๔๙๙
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.๒๕๖๒
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒
พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๒
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.๒๕๔๕ 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐  
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ พร้อมด้วยกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๒
พระราชบัญญัติประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๔
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๓๖
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๔๓
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๔๖
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๕๓
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๒
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูประเทศ พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ 
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒ 
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ 
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการลงโทษ
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา 
ระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๐
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการขยายชั้นเรียน พ.ศ.๒๕๕๓
มาตรการป้องกัน แก้ไข เยียวยาและช่่วยเหลือนักเรียน สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑

 

"เพลง งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70"

 

ขอบคุณแฟนเพจที่คลิก Like.เขตสุจริต สพป.สุพรรณบุรี เขต1

สำนักงานสีเขียว

"มาร์ชครูสุพรรณบุรี"

คำร้อง:นายชาญวิทย์ เพชรน้ำดี สพป.สพ.1.

สายด่วน สารสนเทศ

   
     https://shorturl.asia/BQGH1

"เพลงมาตรการป้องกันโควิด"

7 มาตรการป้องกันโควิด สพป.สพ.1.

"เพลงองค์กรคุณธรรมต้นแบบ"

องค์กรคุณธรรมต้นแบบ สพป.สพ.1.

การกําจัดขยะอันตราย

การกําจัดขยะอันตราย สพป.สพ.1.

ครูสุพรรณบุรี เขต 1

เว็บไซต์หน่วยงาน