วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 มอบหมายให้ นายจำลอง บุญเรืองโรจน์ รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ลำพูน เขต 2 นำโดย นางปุณิกา ธรรมนูญ รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ศึกษาดูงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านสินทรัพย์ และบัญชีภาครัฐ โดยมี นายจำลอง บุญเรืองโรจน์ รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 นางสาวอุทัยวรรณ เผนานนท์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ และนางลำยอง โพธิ์ไกรสวรรค์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบันทึกรายการสินทรัพย์ ในระบบ GFMIS การควบคุมและจัดทำทะเบียนสินทรัพย์ และเทคนิควิธีการที่ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมบรรหาร - แจ่มใส สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

เขตสุจริต สพป.สุพรรณบุรี เขต1

สำนักงานสีเขียว

"เพลงมาตรการป้องกันโควิด"

7 มาตรการป้องกันโควิด สพป.สพ.1.

"เพลงองค์กรคุณธรรมต้นแบบ"

องค์กรคุณธรรมต้นแบบ สพป.สพ.1.

เว็บไซต์หน่วยงาน