วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 มอบหมายให้ ดร.พรชรี พลเสน รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 - 24 ธันวาคม 2564 การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางลูกเสือเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนและมีจิตสำนึกที่ดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีวินัย มีจิตใจพร้อมช่วยเหลือผู้อื่น โดยมี นางนฤมล ปิ่นทศิริ ผอ.โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

เขตสุจริต สพป.สุพรรณบุรี เขต1

สำนักงานสีเขียว

"เพลงมาตรการป้องกันโควิด"

7 มาตรการป้องกันโควิด สพป.สพ.1.

"เพลงองค์กรคุณธรรมต้นแบบ"

องค์กรคุณธรรมต้นแบบ สพป.สพ.1.

เว็บไซต์หน่วยงาน