Smart Office

E-money sp.1

Calendar

July 2019
S M T W T F S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

"เพลงองค์กรคุณธรรมต้นแบบ"

เว็บไซต์ ร.ร.ในสังกัด

งานมหกรรมความสามารถ

เขตสุจริต สพป.สุพรรณบุรี เขต1

รายชื่อเด็กนอกเขตบริการ

คลังภาพ

เว็บไซต์หน่วยงาน

วันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม  ๒๕๖๒  นายทวีพล  แพเรือง  ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ ๓ (CLUSTER ๓) มาทำการติดตามโครงการสำคัญ (Flagship Project) ระยะที่ ๑ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา จำแนกตามทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง ๓ ด้าน ดังนี้ คือ ๑.โครงการตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ และพระบรมวงศานุวงศ์ ๒. โครงการตามนโยบายของรัฐบาล ๓. โครงการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ดร.ไพศาล  ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชที่ ๓ (CLUSTER ๓) และบุคลากรให้การต้อนรับและรับทราบแนวทางการบริหารจัดการโครงการ ณ ห้องประชุมบรรหาร – แจ่มใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑