Calendar

December 2020
S M T W T F S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

Smart Office

 

E-money sp.1

คลังภาพ

วันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม  ๒๕๖๒  นายทวีพล  แพเรือง  ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ ๓ (CLUSTER ๓) มาทำการติดตามโครงการสำคัญ (Flagship Project) ระยะที่ ๑ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา จำแนกตามทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง ๓ ด้าน ดังนี้ คือ ๑.โครงการตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ และพระบรมวงศานุวงศ์ ๒. โครงการตามนโยบายของรัฐบาล ๓. โครงการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ดร.ไพศาล  ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชที่ ๓ (CLUSTER ๓) และบุคลากรให้การต้อนรับและรับทราบแนวทางการบริหารจัดการโครงการ ณ ห้องประชุมบรรหาร – แจ่มใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

 

เขตสุจริต สพป.สุพรรณบุรี เขต1

สำนักงานสีเขียว

"เพลงมาตรการป้องกันโควิด"

"เพลงองค์กรคุณธรรมต้นแบบ"

เว็บไซต์หน่วยงาน