E-money sp.1

Smart Office

Calendar

March 2020
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

"เพลงองค์กรคุณธรรมต้นแบบ"

เว็บไซต์ ร.ร.ในสังกัด

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศูนย์การเรียนรู้ฯ

IQA AWARD

เขตสุจริต สพป.สุพรรณบุรี เขต1

คลังภาพ

เว็บไซต์หน่วยงาน

วันจันทร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.  ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ กับผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ ๔๐๐/๒๕๖๒ เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สั่ง ณ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๑ ราย เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัดให้สูงขึ้น ภายใน ๑ ปี โดยผู้บริหารสถานศึกษาทุกรายต้องจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาแห่งใหม่ที่ครอบคลุมภารกิจสถานศึกษา สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑   ณ ห้องประชุมบรรหาร-แจ่มใส สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑