วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ดร.ไพศาล ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการเปิดภาคเรียนที่ 2 แบบ On-Site ภายใต้มาตรการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนวัดปากคลองกุ่ม โรงเรียนวัดลานคา โรงเรียนวัดบ้านหมี่ โรงเรียนวัดศุขเกษม และโรงเรียนบางแม่หม้าย

เขตสุจริต สพป.สุพรรณบุรี เขต1

สำนักงานสีเขียว

"เพลงมาตรการป้องกันโควิด"

7 มาตรการป้องกันโควิด สพป.สพ.1.

"เพลงองค์กรคุณธรรมต้นแบบ"

องค์กรคุณธรรมต้นแบบ สพป.สพ.1.

เว็บไซต์หน่วยงาน