วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ไพศาล ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับ รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. และคณะ โดยนางไปรยา พลศารทูล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม กล่าวต้อนรับ ในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา "เกณฑ์ PA" พร้อมตอบข้อซักถาม รับฟังข้อเสนอแนะ ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก์ที่เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 

เขตสุจริต สพป.สุพรรณบุรี เขต1

สำนักงานสีเขียว

"เพลงมาตรการป้องกันโควิด"

7 มาตรการป้องกันโควิด สพป.สพ.1.

"เพลงองค์กรคุณธรรมต้นแบบ"

องค์กรคุณธรรมต้นแบบ สพป.สพ.1.

เว็บไซต์หน่วยงาน