สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

Calendar

December 2022
S M T W T F S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Smart Office

 

E-money sp.1

"เราจะก้าวไปด้วยกัน"

        วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ดร.รัตน์มณี รัตนปกรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพื่อดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ทบทวนสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในองค์กร การนำยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์/นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาสังเคราะห์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม การกำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และตัวชี้วัด ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม  คณะศึกษานิเทศ ตลอดจนคณะทำงาน จำนวนทั้งสิ้น ๔๑ คน ณ ห้องประชุมอาเซียน ๒ โรงแรมพีลูส จังหวัดกาญจนบุรี

 

"เพลง งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70"

 

เขตสุจริต สพป.สุพรรณบุรี เขต1

สำนักงานสีเขียว

"มาร์ชครูสุพรรณบุรี"

คำร้อง:นายชาญวิทย์ เพชรน้ำดี สพป.สพ.1.

สายด่วน สารสนเทศ

   
     https://shorturl.asia/BQGH1

"เพลงมาตรการป้องกันโควิด"

7 มาตรการป้องกันโควิด สพป.สพ.1.

"เพลงองค์กรคุณธรรมต้นแบบ"

องค์กรคุณธรรมต้นแบบ สพป.สพ.1.

การกําจัดขยะอันตราย

การกําจัดขยะอันตราย สพป.สพ.1.

เว็บไซต์หน่วยงาน