E-money sp.1

Smart Office

Calendar

October 2019
S M T W T F S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

"เพลงองค์กรคุณธรรมต้นแบบ"

ถวายสัตย์ปฏิญาณ ทางออนไลน

เว็บไซต์ ร.ร.ในสังกัด

เขตสุจริต สพป.สุพรรณบุรี เขต1

รายชื่อเด็กนอกเขตบริการ

คลังภาพ

เว็บไซต์หน่วยงาน

คำสั่งคณะกรรมการจัดทำแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์

ปฏิญญาเขตสุจริต

 

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ปี ๒๕๖๐

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ปี ๒๕๖๑
     - ภาพกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหารสถานศึกษา ปี ๒๕๖๑

     - ภาพกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตบุคลากรในหน่วยงาน ปี ๒๕๖๑

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ปี ๒๕๖๒

การมีส่วนร่วมของผูู้บริหาร ปี ๒๕๖๒

 

♣ การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๑
     - คำสั่งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยง ปี ๒๕๖๑ 

     - บันทึกเชิญประชุม ปี ๒๕๖๑
     - รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง ปี ๒๕๖๑
     - รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง ปี ๒๕๖๑
     - บันทึกเสนอรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง ปี ๒๕๖๑

♣ การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒
     - คำสั่งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยง ปี ๒๕๖๒
     - บันทึกเชิญประชุม ปี ๒๕๖๒
     - รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง ปี ๒๕๖๒
     - รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง ปี ๒๕๖๒
     - บันทึกเสนอรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง ปี ๒๕๖๒
     - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ปี ๒๕๖๒
     - ผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

 

♣ การดำเนินงานปี ๒๕๖๑
     - คำสั่งคณะกรรมการจัดทำแผน ปี ๒๕๖๑
     - บันทึกเชิญประชุม ปี ๒๕๖๑ 

     - รายงานการประชุมจัดทำแผน ปี ๒๕๖๑
     - แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี ๒๕๖๑
     - บันทึกเสนอรายงานจัดทำแผน ปี ๒๕๖๑
     - บันทึกเสนอรายงานความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๑
     - แบบรายงานความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๑
     - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี ๒๕๖๑

♣ การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒ 
     - คำสั่งคณะกรรมการจัดทำแผน ปี ๒๕๖๒
     - บันทึกเชิญประชุม ปี ๒๕๖๒
     - รายงานการประชุมจัดทำแผน ปี ๒๕๖๒
     - แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี ๒๕๖๒
     - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๒ 

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรการ
คำสั่งจัดทำประกาศ รายงาน กำกับติดตามมาตรการต่าง ๆ
มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ