ถอดบทเรียนKRS

รายงานสังเคราะห์ SAR ปี 2563

สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

E-Budget

Calendar

January 2022
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Smart Office

 

E-money sp.1

"เราจะก้าวไปด้วยกัน"

Login Form

สถิติ SINCE : Mar15,14

17217749
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
747
3082
7733
70694
118966
17217749
หมายเลขไอพีของคุณคือ : 107.21.85.250
Server Time: 2022-01-18 02:39:27

คลังภาพ

 

 
 
♣ ปฏิญญาเขตสุจริต
♣ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 รายงานผลการประเมินและติดตามการใช้คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
♣ แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
♣ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
     ♦ การมีส่วนร่วมของผูู้บริหาร ปี ๒๕๖๒
     ♦ การมีส่วนร่วมของผูู้บริหาร ปี ๒๕๖๓
      ♦ การมีส่วนร่วมของผูู้บริหาร ปี ๒๕๖๔
♣ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
     ♦ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี ๒๕๖๒
     ♦ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี ๒๕๖๓ 
     ♦ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี ๒๕๖๔

 

  

♣ ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ปี ๒๕๖๐
♣ ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ปี ๒๕๖๑
     - ภาพกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหารสถานศึกษา ปี ๒๕๖๑
     - ภาพกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตบุคลากรในหน่วยงาน ปี ๒๕๖๑
♣ ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
 

 

♣ คำสั่งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยง ปี ๒๕๖๑ 
♣ บันทึกเชิญประชุม ปี ๒๕๖๑
♣ รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง ปี ๒๕๖๑
♣ รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง ปี ๒๕๖๑
♣ บันทึกเสนอรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง ปี ๒๕๖๑

♣ คำสั่งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยง ปี ๒๕๖๒
♣ บันทึกเชิญประชุม ปี ๒๕๖๒
♣ รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง ปี ๒๕๖๒
♣ รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง ปี ๒๕๖๒
♣ บันทึกเสนอรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง ปี ๒๕๖๒
♣ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ปี ๒๕๖๒
♣ ผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

♣ รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง ปี ๒๕๖๓
♣ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ปี ๒๕๖๓

♣ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๔
♣ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ปี ๒๕๖๔

 

 

♣ คำสั่งคณะกรรมการจัดทำแผน ปี ๒๕๖๑
♣ บันทึกเชิญประชุม ปี ๒๕๖๑ 
♣ รายงานการประชุมจัดทำแผน ปี ๒๕๖๑
♣ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี ๒๕๖๑
♣ บันทึกเสนอรายงานจัดทำแผน ปี ๒๕๖๑
♣  บันทึกเสนอรายงานความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๑
♣  แบบรายงานความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๑
♣  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี ๒๕๖๑

♣ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี ๒๕๖๒
♣ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

♣ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี ๒๕๖๓
♣ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  รอบ ๖ เดือน 
♣ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

♣ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี ๒๕๖๔
♣ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน 

 

 
♣ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรการ
♣ คำสั่งจัดทำประกาศ รายงาน กำกับติดตามมาตรการต่าง ๆ
♣ มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
♣ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
♣ รายงานการดำเนินงานมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
♣ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม
♣ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
♣ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
♣ มาตรการป้องกันการรับสินบน
♣ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
♣ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
♣ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
♣ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ต่อ) 
♣ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

 

 

  

เขตสุจริต สพป.สุพรรณบุรี เขต1

ขอบคุณแฟนเพจที่คลิก Like.สำนักงานสีเขียว

"เพลงมาตรการป้องกันโควิด"

7 มาตรการป้องกันโควิด สพป.สพ.1.

"เพลงองค์กรคุณธรรมต้นแบบ"

องค์กรคุณธรรมต้นแบบ สพป.สพ.1.

ครูสุพรรณบุรี เขต 1

เว็บไซต์หน่วยงาน